AETI -- Associació d'Empreses de Tecnologies i serveis de la informacióAETI -- Associació d'Empreses de tecnologies i serveis de la informació

Associació d'Empreses de
Tecnologies i Serveis de
la Informació

Serveis

Administratiu

Des d’aquest departament s’han efectuat les trameses de les diferents comunicacions als associats, preparació de la documentació necessària per a la realització de les diferents reunions de Juntes Directives, Assemblees Generals, Festes Patronals, Reunions de Treball dels diferents Gremis, així com la confecció de les corresponents convocatòries, actes memòries, dossiers, informes, etc.

El departament s’encarrega també de la coordinació entre els diferents departaments de les tasques a realitzar, com són l’atenció i l’orientació als associats, la facturació de quotes i Serveis, el control d’impagats, tramesa de cartes i trucades de reclamació dels mateixos. Una altra de les funcions essencials és portar la comptabilitat i la confecció de llibres oficials de l’entitat i dels comptes particulars dels diferents Gremis i Associacions; i també de la confecció i edició d’extractes i resums de comptes concrets o de gremis.

I a banda dels departaments propis de la COELL, també fa de secretraria de les Federacions i dels seus gremis respectius, amb l'assessorament en la constitució d'estatuts, en la prearació de Juntes, jornades i altres activitats que puguin dur-se a terme.

També es preparen les diferents assegurances obligatòries per als diferents convenis col·lectius, així com els de responsabilitat civil dels instal·ladors i d’empreses constructores, la tramitació de la targeta Solred per a descomptes en combustible, descomptes en telefonia mòvil, en òptiques, en viatges, ...

Des d’aquest Departament es manté relació amb altres entitats empresarials, sobretot amb les que tenen l’àmbit d’actuació a Catalunya, amb intercanvi d’informació, accions conjuntes, etc. També es mantenen relacions amb els diferents Organismes Oficials que tenen més relació amb el món empresarial, com són els Ajuntaments, els Consells Comarcals, etc. de les nostres comarques.