AETI -- Associació d'Empreses de Tecnologies i serveis de la informacióAETI -- Associació d'Empreses de tecnologies i serveis de la informació

Associació d'Empreses de
Tecnologies i Serveis de
la Informació

Serveis

Formació

Les tasques d’aquest departament es poden resumir en dos eixos:

  • Programació de cursos de formació.
  • Sol·licitud de subvencions per cursos.

La programació de cursos segueix diferents directrius d’acord amb l’entitat que subvenciona la formació. Les tasques comunes per a tots són les següents:

En primer lloc, un cop concertat amb el professor o centre, es dóna difusió als associats mitjançant una tramesa general i els interessats formalitzen la seva inscripció. En alguns casos, i per completar el nombre mínim d’alumnes, ha calgut fet una publicitat externa. Les inscripcions es formalitzen telefònicament.

En el moment d’iniciar el curs, cal comunicar a l’organisme oportú la relació dels alumnes, preparar el control d’assistències i la documentació que es lliurarà als alumnes.

Al llarg del curs es fa seguiment de l’assistència, per cobrir possibles baixes. En acabar, es passen enquestes de valoració. Al mateix temps, es du a terme l’oportuna comunicació dels alumnes que han superat el curs satisfactòriament i se’ls expedeix un diploma.

Hi ha diferents tipus de cursos:

  • Cursos intersectorials, de Foment del Treball: s’hi s’agrupen alumnes d’empreses de qualsevol activitat. Són adreçats bàsicament a treballadors, tot i que s’admet un mínim percentatge d’autònoms (el 5 % dels alumnes).
  • Cursos per a aturats i de reciclatge subvencionats per la Generalitat adreçats a treballadors, autònoms i familiars d’empresaris.
  • Cursos de la Fundació Laboral de la Construcció: formen part d’un Pla Agrupat només per a empreses que han signat el Conveni de Construcció. Adreçat tant a empresaris com als seus treballadors.
  • Cursos corresponents a diferents Plans d'oferta i demanda sol·licitats per les diferents associacions: AENEL, AGRISEC, AEF, Gremi de forners, Gremi de perruqueria, Associació d’empreses d’oficina de farmàcia, que són adreçats tant a empresaris com als seus treballadors.
  • Cursos sense subvencions, organitzats pels diferents Gremis o Associacions.

Les sol·licituds que s’han de gestionar són:

  • Les de tramitació a la Fundació Tripartita Formación y Empleo (Forcem) en els quals cal presentar hi ha el Pla Intersectorial, Plans d'Oferta adreçat a empresaris, Plans de demanda o Plans Sectorials adreçats a treballadors, i la Fundación Laboral de la Construcción adreçats únicament al sector de la cosntrucció. Quan escaigui, cal presentar els documents que acreditin que l’empresa correspon al sector i el nombre de treballadors que té.
  • Les que es presenten al Departament de Treball inclouen la relació de cursos que els diferents Gremis tenen interès d’impartir i no tenen subvenció per altres vies.