AETI -- Associació d'Empreses de Tecnologies i serveis de la informacióAETI -- Associació d'Empreses de tecnologies i serveis de la informació

Associació d'Empreses de
Tecnologies i Serveis de
la Informació

Serveis

Jurídic

La prestació de serveis que realitza l’Assessoria Jurídica va a càrrec de personal propi i que ofereix el servei d’una forma personalitzada i en les mateixes installacions de la Fundació, on s’atenen les consultes i visites dels nombrosos associats que fan ús del servei.

La tasca desenvolupada ha estat molta i molt variada. A continuació en fem la relació:

 • Atenció a consultes telefòniques de caire laboral, i d’altres relacionats amb temes privats i personals.
 • Redacció de gran quantitat de contractes.
 • Arbitratges de dret davant del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
 • Confecció de recursos administratius.
 • Preparació i assistència als actes de conciliació davant el CEMAC.
 • Reclamacions prèvies a la via laboral.
 • Assistència lletrada.
 • Transaccions extrajudicials amb professionals de l’advocacia.
 • Reunions amb funcionaris de diversos organismes i serveis administratius per solucionar problemes en nom de l’associat.
 • Collaboració en la negociació i redacció de convenis collectius en els sectors de la construcció, de la fusta, de neteja i de pastisseria.
 • Assistència a les Comissions Paritàries, tramitació de documentació al Registre de la Propietat i Mercantil.
 • Redacció d’informes sobre matèries relacionades amb els diferents sectors que engloba la COELL.
 • Constitució, modificació i dissolució de societats limitades, societats laborals, cooperatives, societats civils i comunitats de béns.
 • Constitucions de comunitats de propietaris.
 • Redacció de recursos administratius en matèria laboral i de seguretat social en matèria de trànsit, transports i aspectes tributaris.
  Confecció de tota mena de consultes i circulars informatives sobre diferents temes, així com totes aquelles que consideri oportú consultar el soci.
 • Presentació i seguiment de Projectes d'obres en l'Ajuntament.
 • Sollicituds de llicències d'obres i permisos d'obres menors, ocupacions via pública, guals,...
 • Redacció de recursos derivats de liquidacions i resolucions sancionadores referent a aspectes impositors de règim local.
 • Tramitació d'alteracions de béns, canvis de nom, altes,... davant la Gerència Territorial del Cadastre, així com la presentació de recursos, si s'escau.
 • Tràmits davant la concessionària Aigües Lleida i la companyia elèctrica.
 • Informar sobre temes relacionats amb les Telecomunicacions: impostos, servituds, propietat, habitatge, ...
 • Informar sobre l'aplicació de la nova LOE.
 • En relació a l'Administració local, elaborar informes i allegacions, i també informem dels canvis de tramitació interns que pot adoptar l'Ajuntament i que no són aprovats ni publicats a través d'Ordenances o normes.
 • Tramitació de permisos d'activitats, d'obertura, canvis de nom en relació a les activitats i, actualment, informar sobre la nova Llei d'Intervenció integral de l'Administració Ambiental que regula tot el referent a activitats sense llicència i les seves futures renovacions.
 • Assessorament sobre temes relacionats amb el medi ambient, com poden ser els residus, l’aigua, etc., en aspectes normatius i de tramitació

Hem de destacar que hem subscrit un Conveni de collaboració amb el CIDEM, per mitjà del qual ens hem convertit en Punt d'Informació CIDEM, cosa que ens permet informar sobre subvencions, crèdits i tot tipus d'ajuts, principalment en l’àmbit de les PYMES.

Finalment, podem dir que el departament cobreix un assessorament integral en tots els àmbits a les empreses associades, a més d'un assessorament puntual i concret si existeix una normativa específica d'aquell sector o àmbit.

L’assessoria jurídica resta oberta a qualsevol gestió que se li encarrega, i es preocupa de buscar els mitjans materials i humans, així com la infraestructura adequada, que cada situació exigeix, per tal de poder atendre satisfactòriament els assumptes a considerar. A més, sempre s’intenta solucionar els problemes amb la mínima càrrega econòmica per a l’associat.