AETI -- Associació d'Empreses de Tecnologies i serveis de la informacióAETI -- Associació d'Empreses de tecnologies i serveis de la informació

Associació d'Empreses de
Tecnologies i Serveis de
la Informació

Serveis

Laboral

El Departament Laboral és una secció dins de l’organigrama de serveis que ofereix l’Organització d’empresaris de Lleida Fundació Privada. Aquest departament presta els serveis relatius a la confecció i agilitació de documentació diversa del soci i dels seus treballadors envers l’Administració Pública i, concretament, en assumptes laborals i seguretat social, i en matèria tributaria.

Els seus principals objectius són:

 • Altes, baixes i variacions d’empreses, ja sigui tant persona física com individual
 • Altes, baixes i variacions de treballadors (Sistema RED)
 • Contractació de treballadors.
 • Confecció de contractes de treball entre empleats i empleadors.
 • Tramitació de I.T. tant d’empresaris com de treballadors.
 • Preparació de documentació per sollicitar l’atur.
 • Confecció de llibres de visites.
 • Confecció dels fulls salarials (mensuals, extres, endarreriments …).
 • Confecció i tramesa de la Seguretat Social dels treballadors.
 • Confecció anual dels rebuts de la Fundació Laboral de la Construcció.
 • Tramitació de persones estrangeres, permís de treball i de residència.
 • Assessorament de jubilació i d’invalidesa.
 • Preparació i tramitació d’inspeccions de Treball i de la Seguretat Social.
 • Confecció, classificació i tramesa del model trimestral 110 i anual 190.
 • Càlculs de costos (preu hora, salaris …).
 • Informació de Convenis.
 • Calendaris laborals per empreses.
 • Preavís de finalitzacions de contractes.
 • Confecció de quitances.
 • Tramitació d’expedients davant INSS, INEM, TGSS, Benestar Social, Departament de Treball, Inspecció de Treball, etc.
 • Altes i baixes d’autònoms.
 • Tramitació d’expedients en règim d’assimilat.
 • Obertures de centres de treball.